Høringsnotat til Helse- og omsorgkomiteen

Årets forslag til statsbudsjett er publisert. Her er Norges Frivilligsentralers høringsnotat til Helse- og omsorgkomiteen.

FRA STORTINGSMELDING TIL HANDLING

Norges Frivilligsentraler (NFS) takker regjeringen for at de ser NFS som viktig støttespiller i prosjektet Leve hele livet ved å sette av 1 million til NFS på statsbudsjett for 2020.  

Stortingsmeldingen Leve hele livet inneholder en rekke tiltak og aktiviteter som       frivilligsentralene og andre organisasjoner arrangerer for å bedre livskvalitet og forebygge sykdom og skade hos eldre. Stortingets uttalte ambisjon med meldingen er at tiltakene som er beskrevet skal spres og gjennomføres i flest mulig kommuner.  

De fleste frivilligsentraler er eksperter på tiltak og aktiviteter i tråd med hva Leve hele livet beskriver. Frivilligsentralene har tretti års erfaring med å utvikle, organisere og iverksette   lokale løsninger på nasjonale problemer. Ensomhet, feil- og underernæring og fallskader er eksempler på store økonomiske utfordringer for velferdsstaten, som     frivilligsentralene har gode og kostnadseffektive måter å bidra til å forebygge. Frivilligsentralene ønsker å bidra mer, og potensialet for vekst er stort.

Hvis Stortinget ønsker å dra nytta av all den kompetansen, erfaringen og kunnskapen som ligger i frivilligsentralene våre, trenger vi Stortingets støtte. Midlene som er avsatt er ikke nok hvis vi sammen med kommunene skal klare å oppfylle våre felles ambisjoner.  


Utfordring 1 

I forbindelse med kommunereformen har statstilskuddet til frivilligsentralene blitt lagt inn i rammen til kommunene som et innbyggertilskudd. Dette skal effektueres fra og med 2021, etter en overgangsordning på fire år hvor kommunene har fått penger særskilt fordelt ut fra hvor mange frivilligsentraler kommunene har. Det har fra og med 2017 ikke blitt stilt krav om verken daglig leder, styre eller lokal finansiering for at tilskuddet skal utløses. Konsekvensen av dette har vært at noen kommuner har omfordelt midlene til andre formål, stillinger i frivilligsentraler har blitt kuttet og frivilligsentraler har blitt pålagt oppgaver, i strid med regjeringens Frivillighetserklæring som slår fast at frivilligheten skal være en fri og uavhengig sektor.

Det er essensielt for frivilligsentralenes fremtid at statstilskuddet opprettholdes, og at dette baseres på Kulturdepartementets tidligere retningslinjer.

Norges Frivilligsentraler ber om at Stortinget fjerner alle henvisninger til at tilskuddet til frivilligsentralene skal innlemmes i innbyggertilskuddet fra 2021, samt legge til følgende notat: 

Regjeringen bes om å inkludere driftstilskudd til frivilligsentralene i statsbudsjettet for 2021. Tilskuddet skal ytes over Kulturdepartementets budsjett etter retningslinjer utarbeidet i samarbeide med Norges Frivilligsentraler. 


Utfordring 2 

Kompetanseheving er en nøkkelfaktor for å kunne utløse potensialet som ligger i           frivilligsentralene og lokalsamfunnene. Norges Frivilligsentraler utarbeider kurs for ansatte, frivillige og styrer, og dette arbeidet må styrkes.  

Digitalisering er helt nødvendig for å organisere og spre tiltak og aktiviteter fra en frivilligsentral til resten av landets øvrige 461 frivilligsentraler. Et tiltak som utvikles har en rekke ulike elementer som det er arbeidskrevende å skape. Dette omfatter alt fra faglitteratur, juridiske vurderinger og risiko analyser til dokumentmaler, budsjett, prosedyrer og opplæringsmateriell.  

Hver gang en frivillig organisasjon skal starte et nytt prosjekt, brukes det mye ressurser. En digital løsning må inkludere en løsning på dette, og frivilligsentralenes løsning heter InVi. I tillegg til prosjektmodulen som vil tilgjengeliggjøre dokumenter og erfaringer fra kvalitetsjekkede tiltak for alle frivilligsentraler, vil InVi også omfatte en rekke andre områder:

  • Organisering av styrearbeid og kommunikasjon mellom ansatte, styrer og frivillige.
  • Digitale kurs for frivillige, ansatte og styremedlemmer.
  • Organisere enkeltoppdrag og arrangementer. Dette vil også kunne åpnes slik at for eksempel hjemmetjenestene kan kommunisere behov direkte med sin lokale frivilligsentral.
  • Foreningsportal hvor lokale lag og foreninger har muligheten til å synliggjøre sine aktiviteter og behov, samt drifte sin egen organisasjon.
  • Drift av utlånssentraler og lignende.


Navnet InVi kommer av det latinske ordet Inter som betyr “mellom”, og det samiske ordet Visot, som betyr “alt”. Mellom alt – slik mener vi digitaliseringen må bidra til å dekke velferdssamfunnets behov for samhandling mellom kommunen, innbyggerne, organisasjonene og næringslivet.

Norges Frivilligsentraler ber Stortinget om: 

I kapittel 769 post 70, bevilges 5 mill. kroner til Norges Frivilligsentraler for å bidra til drift, digitalisering og kompetanseheving hos landets frivilligsentraler. 


Oslo, 10. oktober 2019


Arvid Askø

Styreleder

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral