Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

Målet var å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten, for å styrke sosiale nettverk og motvirke ensomhet. Middelet var en nasjonal nettside for rekruttering av frivillige, med en enkel tanke om å spørre alle om de vil være med. Onsdag 20.mars lanseres evalueringsrapporten som viser om dette har fungert.

I 2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen er å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no som er gratis å bruke for alle frivillige organisasjoner. Kampanjen har blitt evaluert av Rambøll Consulting på oppdrag av Helsedirektoratet. Deres rapport som lanseres i dag og forteller mye om dagens trender rundt rekruttering av frivillige. 

Rekrutterer bredere og mer mangfoldig

Følgeevalueringen viser at Frivillig.no i løpet av kampanjeperioden har blitt en plattform som rekrutterer et bredt spekter frivillige.

Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn. Basert på dette vurderer vi at kampanjen har bidratt til at frivilligheten i større grad gjøres tilgjengelig for nye målgrupper som frivillige organisasjoner ikke har nådd ut til tidligere, deriblant personer som ikke har kjennskap til frivilligheten fra før.

Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å

bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har bidratt til å synliggjøre og styrke frivillig sektor. Det har vært gjennomført over 200 kurs i kampanjeperioden, og flere organisasjoner er blitt mer bevisst på å nå ut til andre målgrupper enn ved kun tradisjonell rekruttering.

Hvordan gikk det?

Det er nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har tatt i bruk verktøyet.
I perioden 2016-2018 kom det inn over 40.000 meldinger fra folk som vil bli frivillig.

  • 42% er under 30 år
  • 76% er kvinner
  • 27% har foreldre født utenfor Norden
  • 35% har aldri vært frivillige før
  • 24% er studenter

Undersøkelser viser at over 65 % av de som har meldt seg som frivillige gjennom Frivillig.no gjør dette fordi de ønsker å hjelpe andre.

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at de opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag, sammenlignet med tidligere.

 Sjekk ut kampanjen og rapporten her: Samleside for kampanjen og evalueringsrapporten

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral