Kompensasjon for avlyste arrangementer

Har dere et økonomisk tap fordi dere måtte avlyse et arrangement på grunn av Korona? Lotteritilsynet har nå åpnet for at dere kan søke om kompensasjon! Søknadsfristen er 21 april!

Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Det er satt av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Hva som kompenseres avhenger av  om  arrangementet har blitt avlyst,  stengt eller utsatt:

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter  som følge av avlysningen  eller stengingen.
 • Arrangører som har  utsatt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med   koronaviruset  vil  få kompensert  eventuelle  merutgifter  som følge av utsettelsen.

Hvem kan  søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i  frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret  før 5. mars 2020.   Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet. Det forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.
 • Arrangører som er under  konkursbehandling  kan  ikke  søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon  for  oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan  ikke søkes  om kompensasjon for  blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt  eller  utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle  arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i  den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.
 • Arrangører  som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Alle arrangører med søknader  som oppfyller ordningens vilkår  vil få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per søker i gjeldende periode.  Navn på søker søknadsbeløp og bevilget  beløp  vil  offentliggjøres på  Lotteri- og stiftelsestilsynets  nettsider. Hvilke opplysninger som skal gis følger av søknadsskjema.  Dokumentasjon  i form av vedlegg  skal ikke vedlegges søknaden,  men kan kreves fremlagt i ettertid.

Søknadsfristen er 21. april 2020. Slik søker du.

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral